جدول قیمت های پلن های پشتیبانی
اقتصادیاستانداردپیشرفتهحرفه‌ای
ماهیانه ۴۹,۹۰۰ تومانسفارش سالیانه ۵۸۶,۰۰۰ تومانماهیانه ۹۹,۹۰۰ تومانسفارش سالیانه ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومانماهیانه ۱۹۹,۹۰۰ تومانسفارش سالیانه ۲,۲۵۴,۰۰۰ تومانماهیانه ۲۴۹,۹۰۰ تومانسفارش سالیانه ۲,۷۵۸,۰۰۰ تومان
تست امنیتی روزانه، پشتیبان گیری هر سه روز یکبار، مانیتورینگ روزانه، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت
تست امنیتی هر ۱۲ ساعت، پشتیبان گیری روزانه، مانیتورینگ هر ۱۲ ساعت، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت
تست امنیتی هر ۸ ساعت، پشتیبان گیری روزانه، مانیتورینگ هر ۸ ساعت، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت
تست امنیتی هر ۴ ساعت، پشتیبان گیری هر ۱۲ ساعت، مانیتورینگ هر ۴ ساعت، آنالیز روزانه و پشتیبانی توسط تیکت
۱۰تعداد تیکتدر هر ماه۲۰تعداد تیکتدر هر ماه۴۰تعداد تیکتدر هر ماه۹۹۹تعداد تیکتدر هر ماه
توضیحات بیشترتوضیحات بیشترتوضیحات بیشترتوضیحات بیشتر
پلن ماهانهپلن ماهانهپلن ماهانهپلن ماهانه
پلن سالانهپلن سالانهپلن سالانهپلن سالانه